Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie/jest Joanna Radojewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Akademia Smyka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 34, NIP 972-031-15-14 (zwana dalej Przedszkolem).. Możecie się Państwo skontaktować z Przedszkolem w następujący sposób:
  - listownie na adres siedziby Przedszkola;
  - przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - telefonicznie:618407610

 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  a) REKRUTACJA Przedszkole będzie przetwarzać dane osobowedziecka i rodziców/opiekunów prawnych uzyskane wyłącznie od ww., na etapie ubiegania się do Przedszkola aby:
  - ocenić dziecko - kandydata do Przedszkola pod względem możliwości sprawowania nad nim opieki przez Przedszkole zgodnie z warunkami umowy, statutem i regulaminem Przedszkola,
  - przygotować umowę i inne związane z nią dokumenty.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

    - fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań rekrutacyjnych na żądanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którego dane dotyczą - przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
    - o ile została udzielona - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych przekazanych w Karcie Deklaracyjnej w celu określonym w zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dziecka (dotyczących zdrowia, wyznania, wizerunku) (art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 9 ust. 2 lit a) RODO).
    - uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rekrutacji. Przedszkole ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić możliwość rzetelnego, bezpiecznego dla dziecka i innych dzieci świadczenia opieki nad dzieckiem na warunkach proponowanej umowy oraz z zachowaniem standardów Przedszkola (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

  b) UMOWA Przedszkole będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dziecka na etapie od przyjęcia dziecka do Przedszkola uzyskane od rodziców/opiekunów prawnych oraz pozyskane przez pracowników Przedszkola i osób, z którymi Przedszkole współpracuje celem realizacji umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem i umów o zajęcia dodatkowe aby :
    - zawrzeć i realizowaćumowę o sprawowanie opieki przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa dziecka,ochrony zdrowia i życia dziecka, uczestniczenia dziecka w zajęciach oferowanych w ramach umowy i zajęciach dodatkowych,ustalenie konieczności i zakresu wspierania rozwoju dziecka,
    - przygotowywać odpowiednie dla dziecka posiłki, usprawiedliwiać nieobecności, wydawać dzieci upoważnionym osobom, informować o wynikach monitoringu dziecka z grup ….. (jedzenie, spanie, wychodzenie na powietrze),
    - prowadzić z dzieckiem zajęcia logopedyczne,
    - wykonywać i analizować ze specjalistami i rodzicami diagnozy i terapie logopedyczne, sprawować opiekę pedagogiczną, obserwacje pedagogiczno-psychologiczne, diagnozy wstępne, śródroczne i końcowe,
    - zawrzeć i wykonać umowy o zajęcia dodatkowe tj. basen, narty, tenis, szachy, rytmika, religia, robotyka,
    - przygotować okolicznościowe dyplomy, certyfikaty, tablo itp.
    - publikować wizerunek dziecka w Kronice Przedszkola, stronie internetowej Przedszkola na zdjęciach czy filmach z wydarzeń Przedszkola (wycieczki, imprezy, uroczystości, konkursy) tym samym umożliwić rodzicom i sympatykom Przedszkola śledzenie wydarzeń w Przedszkolu,
    - promować przedszkole i sukcesy wychowanków i Przedszkola,
    - zawrzeć umowy ubezpieczenia dzieci, ubezpieczenia w czasie wycieczek organizowane dla dzieci przez podmioty zewnętrzne,
    - wykonywać obowiązki przewidziane w ustawach i prawie miejscowym w szczególności w celu rozliczenia dotacji, udzielania informacji organowi nadzoru pedagogicznego, potwierdzenia spełnienia obowiązku wczesnego przygotowania przedszkolnego do szkół,
    - rozliczać i rozwiązywać umowy o świadczenie opieki, dochodzić roszczenia z tego tytułu;
    - archiwizować dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
    - fakt że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
    - wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
    - o ile została udzielona - zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych przekazanych w Karcie Informacyjnej lub uzyskanych w trakcie realizacji umowy - w celu określonym w zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dziecka (dotyczących zdrowia, wyznania, wizerunku) (art. 6 ust. 1 lit a) i d) w zw. z art. 9 ust. 2 lit a) RODO).

 3. Dotychczasowe zgody

  Udzielone dotychczas w umowach przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zgody - zachowują swoją ważność z zastrzeżeniem, iż udzielający niniejszym przyjmują do wiadomości, że mogą je wycofać na zasadach określonych w ust. 6 pkt 3) niniejszej informacji.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów a po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych oraz zachowania zasady rozliczalności, tak długo jak jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Odbiorcy danych

  Przedszkole może przekazywać dane osobowe osobom/podmiotom na podstawie umów powierzenia danych osobowych ( o ile są wymagane) :
    - dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, obsługującym stronę internetową, portalowi społecznościowemu FaceBook (o ile wyrażona została zgoda),
    - ubezpieczycielom,
    - podmiotom wykonującym usługi podwykonawcze dla Przedszkola, zajęć dodatkowych, diagnostycznych, pedagogicznych, logopedycznych, fotograficznych, dietetycznym ( o ile została wyrażona zgoda),
    - organom samorządu terytorialnego -odpowiednim wydziałomoświatyi innym organom wykonującym zadania publiczne,
    - podstawowym szkołom rejonowym właściwym miejscowo dla dziecka bądź innym szkołom wskazanym przez rodziców/opiekunów prawnych,
    - podmiotowi prowadzącemu księgowość, obsługę prawną Przedszkola.

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  1)Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

    - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
    - prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
    - prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
    - prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
    - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
    - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
    - prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

  2) Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Przedszkolem pod adresem podanymi w pkt. 1 niniejszej informacji.

  3) Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody - masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możeciePaństwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy wskazany w pkt 1 niniejszej informacji.

  4) Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.

  2. Przedszkole nie przekazuje danych do państw trzecich, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie umiejscowione są serwery FaceBook.

  Zapoznałam się w dniu ……………. Podpis/y…………………………………….. ……………………………… Zapoznałam się w dniu ……………. Podpis/y…………………………………….. ………………………………
Nasi partnerzy
WARTA FENOM Pływalnia Atlantis Malta Ski Akademia Bobasa Lasy Państowe Stoważyszenie Benek Azs Poznań Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe ASGO Pan Marchewka TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z póĽn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top